การทำให้วัตถุประสงค์มีคุณสมบัติ SMART เป็นขั้นตอนสำคัญufabetที่ช่วยให้วัตถุประสงค์เป็นไปตามที่ต้องการและสามารถวัดได้เป็นที่เนินไป. คำว่า “SMART” เป็นตัวอักษรย่อจาก:

  1. Specific (เฉพาะเจาะจง): ระบุวัตถุประสงค์ufabetในลักษณะที่เจาะจงและชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความสงสัยหรือการเข้าใจผิด.
  2. Measurable (สามารถวัดได้): ต้องสามารถวัดหรือประเมินผลufabetได้ ในทางปฏิบัติ, ควรมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อวัดความสำเร็จ.
  3. Achievable (เป็นไปได้): วัตถุประสงค์ufabetควรเป็นเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ ไม่ควรกำหนดเป้าหมายที่ไม่เป็นไปได้หรือไม่ค่อยมีโอกาสในการทำ.
  4. Relevant (เกี่ยวข้อง): วัตถุประสงค์ufabetควรเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาการหรือองค์กร.
  5. Time-bound (มีระยะเวลา): กำหนดufabetเวลาที่เป็นลำดับufabet เช่น กำหนดเวลาสิ้นสุดที่ต้องบรรลุวัตถุประสงค์.

ตัวอย่างวัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนจากไม่มีคุณสมบัติ SMART ไปเป็น SMART:

ไม่มีคุณสมบัติ SMART:

  • เพิ่มยอดขาย

มีคุณสมบัติ SMART:

  • เพิ่มยอดขายของสินค้า A ในภาคเหนือ โดย 10% ภายในรอบ 3 เดือน.

การทำให้วัตถุประสงค์ufabetมีคุณสมบัติ SMART ช่วยให้ทีมทำงานได้มุ่งหวังและวัตถุประสงค์ที่มีโอกาสที่จะบรรลุ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Login

Register

terms & conditions